Corporate communicatie vanuit het perspectief van de belegger

De melodie maakt de muziek

Door Alexander Dominicus, Portfoliomanager bij MainFirst

De communicatie van beursgenoteerde ondernemingen speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid bij beleggers. Als fundamenteel gerichte aandelenbelegger vinden we communicatie met het bestuur en met investor relations een essentieel onderdeel van de bedrijfsanalyse. Een goede communicatie kan een aanzienlijke invloed hebben op de koersontwikkeling en de perceptie van de onderneming door de kapitaalmarkt.

Het verband tussen doelstelling en realiteit en het effect op de koersontwikkeling

Beursgenoteerde ondernemingen moeten het koorddansen beheersen om het verhaal van de kapitaalmarkt voor beleggers begrijpelijk te maken en zo de nadruk te leggen op het potentieel en de sterke punten zonder daarbij onrealistische verwachtingen van de toekomstige ontwikkeling te wekken. Op korte termijn weerspiegelt de ontwikkeling van de aandelenkoers gewoonlijk de werkelijk gerealiseerde winstontwikkeling in vergelijking met de verwachte winstontwikkeling. Verwachtingen worden in de loop der tijd gevormd door de beoordelingen van analisten en de positionering van de beleggers. De ondernemingen moeten in hun communicatie begrijpen dat zij zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de verwachtingen van analisten en beleggers. Daarom is het van cruciaal belang om in de communicatie niet alleen de mogelijkheden te benadrukken, maar ook proactief te wijzen op de risico's.

De ondernemingen maken soms de fout al te optimistisch over de toekomst te zijn en negatieve scenario's niet te vermelden of het belang ervan te bagatelliseren. Dit verschijnsel is tot op zekere hoogte begrijpelijk, aangezien een raad van bestuur gewoonlijk een optimistische basishouding aanneemt ten aanzien van de eigen toekomstige bedrijfsontwikkeling. Dit is ook belangrijk om kansen in de onderneming te benutten en werknemers te motiveren, maar het kan een belemmering zijn voor goede koersresultaten op lange termijn. Als een onderneming te optimistisch communiceert en zich vervolgens een of ander risico voordoet, dan kan de fundamentele ontwikkeling de hoge verwachtingen niet waarmaken en zullen de beleggers teleurgesteld zijn. Op de lange termijn bewijst de onderneming zichzelf in haar bedrijfscommunicatie een dienst als zij beleggers en analisten tegemoet komt, proactief op risico's ingaat en deze dienovereenkomstig in het ondernemingsplan weergeeft. Op die manier helpt de onderneming om meer realistische en solide verwachtingen te scheppen en is zij in staat om met de feitelijke fundamentele ontwikkeling aan de verwachtingen te voldoen of zelfs positief te verrassen als de risico's zich niet voordoen. Positieve verrassingen of "earnings upgrades" kunnen vaak een krachtige katalysator zijn voor de koersontwikkeling.

Een strategie moet ook doelstellingen omvatten - bij voorkeur concreet en meetbaar

Transparantie en meetbaarheid zijn andere belangrijke criteria die beleggers van bedrijfscommunicatie verlangen. De bestuurders moeten duidelijke en begrijpelijke doelen stellen, deze concretiseren in de vorm van KPI's en regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang. Deze doelstellingen moeten op transparante wijze worden onderbouwd met een robuust bedrijfsplan. De ondernemingen moeten duidelijk aangeven welke strategische maatregelen zij denken te gebruiken om de geformuleerde doelen te bereiken, en tegelijkertijd de risico's voldoende in kaart brengen om er zeker van te zijn dat deze doelen ook in moeilijke omstandigheden worden bereikt.

En als er toch iets misgaat - veel helpt en "Belazer me geen tweemaal"

Geen enkele onderneming kan vermijden dat het niet voldoet aan de gestelde verwachtingen en het moeten bijstellen van de doelstellingen. Hoe betrouwbaarder een bedrijf communiceert, hoe beter zijn reputatie op de kapitaalmarkt en dus zijn kansen om positief beoordeeld te worden door de beleggers en een hoge waarderingsfactor te bereiken. De ervaring leert dat wanneer de zaken slechter gaan dan verwacht, de uitdagingen in het begin vaak aanhouden of de situatie op korte termijn zelfs verslechtert voordat een normalisatie optreedt. Een verschijnsel dat vaak in tegenspraak is met de optimistische basisinstelling van het bestuur. Daarom is het devies: als de prognose moet worden bijgesteld, doe het dan alsjeblieft maar één keer. De bedrijven moeten in deze fase vooral transparant en open communiceren en bij de communicatie de risico's meer dan duidelijk in kaart brengen. Want het ergste is als een onderneming na korte tijd zijn verwachtingen weer moet bijstellen. Dit kan ertoe leiden dat de reputatie van de onderneming op de kapitaalmarkt zodanig te lijden heeft dat het moeilijk wordt om nog beleggers te vinden of vergaderingen bijeen te krijgen.

Alexander Dominicus
Alexander Dominicus

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Mainfirst

MAINFIRST is een onafhankelijke Europese multi-investeringsboetiek met een actieve beheerbenadering. Het bedrijf beheert zowel beleggingsfondsen alsook speciale fondsen in de activaklassen aandelen, obligaties en multi-asset. De teams voor portefeuillebeheer werken onafhankelijk bij de uitvoering van hun beleggingsideeën en volgen consequent hun respectieve beleggingsstrategieën en -filosofieën. Deze aanpak, in combinatie met een authentieke bedrijfscultuur, vormt de optimale basis voor het genereren van alfa en het creëren van langetermijnwaarde voor onze beleggers. Duurzaamheidsaspecten zijn expliciet opgenomen in alle fondsen van MainFirst en zijn volledig geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor actieve aandelenselectie.

Voor meer informatie (inclusief juridische notities), zie www.mainfirst.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG). Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen.
Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie:

De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.

De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij Ethenea Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Portugal: BEST - Banco Eletronico de Servico Toal S.A., Praca Marques de Pombal, 3A,3, Lisbon; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.

De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.