Waarin beleggen: obligaties of dividendstrategieën?

Door Thomas Meier, beheerder van het Mainfirst Global Dividend Stars fonds

In een wereld waarin hogere rentes voor langere tijd een feit worden, krijgen kapitaalmarktdeelnemers te maken met een nieuwe beleggingsrealiteit met complexe implicaties en uitdagingen. Bijvoorbeeld waarin beleggen: in obligaties of in dividendstrategieën?

Tegen de achtergrond van deze veranderende beleggingsrealiteit worden vastrentende alternatieven voor aandelen steeds populairder. De geld- en obligatiemarkten bieden nominale rentes naar waar spaarders de afgelopen jaren zo naar verlangd hebben. Het reële rendement, d.w.z. de voor inflatie gecorrigeerde inkomsten, wordt echter vaak over het hoofd gezien. Zelfs bij de huidige obligatierendementen resulteert aanpassing voor inflatie in een reëel verlies aan koopkracht.

Als we de rendementen van obligaties en dividenden met elkaar vergelijken, is het enorme verschil van de afgelopen jaren aanzienlijk kleiner geworden in het voordeel van obligaties. Maar we moeten dit eerste probleem kritisch bekijken. Allereerst moeten we rekening houden met een correctie voor inflatie. In dit opzicht hebben bedrijven de mogelijkheid om hun dividenden te verhogen. Ten tweede geeft de combinatie van dividenden en opwaarts potentieel hen hun fundamentele voordeel ten opzichte van obligaties.

Het tweede probleem heeft ook te maken met de stijging van de rente. De herfinancieringskosten van bedrijven zijn aanzienlijk gestegen. Terwijl een paar jaar geleden bedrijven goedkoop aan herfinanciering konden komen, zijn de kosten in sommige gevallen bijna verdrievoudigd, afhankelijk van het risico en de looptijd. De hogere herfinancieringskosten zullen grote gevolgen hebben voor de kapitaalallocatie, omdat de bedrijven een groter deel van hun kasoverschotten aan rentebetalingen zullen moeten besteden. Daardoor blijft er minder over voor investeringen, dividenden en het terugkopen van aandelen. Bedrijven met hoge schuldniveaus of herfinancieringskosten zouden daarom hun dividendbeleid en de duurzaamheid van hun dividenden in vraag moeten stellen. Dit onderstreept eens te meer het belang van een fundamentele analyse van het vermogen om een dividend uit te keren, ook bij het selecteren van effecten voor dividendstrategieën. Want juist in tijden van groeiende economische onzekerheid zijn veerkracht, aanpassingsvermogen en snelheid van aanpassing en een gezonde balans doorslaggevende factoren bij de selectie van bedrijven.

Voordelen van aandelen op middellange tot lange termijn

De overgang van een nulrente naar een hogere rente is ook problematisch op het vlak van risicobeheersing. Er bestaat momenteel tussen obligaties en aandelen geen negatieve correlatie, zoals we die historisch en uit de handboeken kennen. Vooral sinds de rente-omslag is de correlatie positief, wat betekent dat obligaties geen efficiënte manier zijn om een hoge mate van risicospreiding te bereiken. Na een bull run in obligaties van 30 jaar zien we tekenen dat er een meerjarige berenmarkt begint. Daarom moeten de marktdeelnemers voorzichtig omgaan met hoge rendementen voor langlopende obligaties.

De huidige ongunstige omstandigheden op de kapitaalmarkt met rentetrends die op de lange termijn hoger worden, vormen vermoedelijk een tegenwind voor dividendstrategieën. Dat gezegd zijnde, moeten beleggers niet terugvallen in oude gewoontes en de voordelen van aandelen op de middellange tot lange termijn negeren. Aandelen hebben in het verleden bewezen een uitstekende vermogensbescherming te bieden en zullen dat in de toekomst waarschijnlijk ook doen. Voor inflatie gecorrigeerde rentedragende effecten vormen geen echt alternatief voor nominale obligaties. Daarentegen bieden dividendeffecten niet alleen een opwaarts potentieel, maar ook de mogelijkheid om dividenden te ontvangen.

Bij de selectie van dividendeffecten zijn niet alleen het absolute bedrag en de betaling van het dividend belangrijk, maar ook het langetermijnvermogen van het bedrijf om dividenden uit te betalen, rekening houdend met hoge rentelasten en economische uitdagingen. Bovendien opereren veel bedrijven die van oudsher een dividend uitkeren in defensieve sectoren, wat hun vermogen om een dividend uit te keren een solide basis geeft in turbulente tijden.

Thomas Meier
Thomas Meier

Perscontact

Wim Heirbaut

Senior PR Consultant, Befirm

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Mainfirst

MAINFIRST is een onafhankelijke Europese multi-investeringsboetiek met een actieve beheerbenadering. Het bedrijf beheert zowel beleggingsfondsen alsook speciale fondsen in de activaklassen aandelen, obligaties en multi-asset. De teams voor portefeuillebeheer werken onafhankelijk bij de uitvoering van hun beleggingsideeën en volgen consequent hun respectieve beleggingsstrategieën en -filosofieën. Deze aanpak, in combinatie met een authentieke bedrijfscultuur, vormt de optimale basis voor het genereren van alfa en het creëren van langetermijnwaarde voor onze beleggers. Duurzaamheidsaspecten zijn expliciet opgenomen in alle fondsen van MainFirst en zijn volledig geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor actieve aandelenselectie.

Voor meer informatie (inclusief juridische notities), zie www.mainfirst.com.

 

PERSBERICHT – betreft geen officieel document

Wij willen u erop wijzen dat alle gegevens en informatie die ter uw beschikking zijn gesteld, grondig onderzocht zijn door MainFirst Group (bestaande uit bedrijven die behoren tot MainFirst Holding AG). Met betrekking tot de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid of garantie opnemen voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door de ontvanger van deze informatie of door derden. In het geval deze tekst in welke vorm en in welke mate dan ook wordt gepubliceerd, is de uitgeverij (krantenredacties, gelieerden of derden in opdracht, websites, podcasts, enz.) verplicht om de nodige disclaimers en juridische mededelingen op te nemen.

Daarnaast verwijzen wij in dit verband naar onze juridische informatie:

De informatie in het bijgevoegde document vormt geen verzoek, aanbod of aanbeveling om participaties in het fonds te kopen, te verkopen of om enige andere transactie aan te gaan. Het is uitsluitend bedoeld om de lezer inzicht te geven in de belangrijkste kenmerken van het fonds, zoals het beleggingsproces, en wordt noch geheel noch gedeeltelijk beschouwd als een beleggingsaanbeveling. De verstrekte informatie is geen vervanging voor de eigen overwegingen van de lezer of voor enige andere juridische, fiscale of financiële informatie en advies. Noch de beleggingsmaatschappij, noch haar werknemers of bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die rechtsreeks of onrechtstreeks worden geleden door het gebruik van de inhoud van dit document of in enig ander verband met dit document.

De verkoopdocumenten in het Duits die op dit moment geldig zijn (verkoopprospectus, essentiële-informatiedocumenten (PRIIPs-KIDs) en de halfjaar- en jaarverslagen), die gedetailleerde informatie geven over de aankoop van participaties in het fonds en de bijbehorende kansen en risico's, vormen de enige wettelijke basis voor de aankoop van participaties. De bovengenoemde verkoopdocumenten in het Duits (evenals in onofficiële vertalingen in andere talen) zijn te vinden op www.mainfirst.com en zijn naast de beleggingsmaatschappij Ethenea Independent Investors S.A. en de depothoudende bank, ook gratis verkrijgbaar bij de respectieve nationale betaal- of informatieagenten en van de vertegenwoordiger in Zwitserland. Dit zijn:

België, Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, Oostenrijk: DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg; Frankrijk: Société Générale Securities Services, Société anonyme, 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris; Italië: Allfunds Bank Milan, Via Bocchetto, 6, 20123 Milano; SGSS S.p.A., Via Benigno Crespi 19A-MAC2, 20159 Milano; Spanje: Société Générale Securities Services Sucursal en Espana, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid; Zwitserland: Vertegenwoordiger: IPConcept (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich; Betaalagent: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, CH-8022 Zürich.

De beleggingsmaatschappij kan bestaande distributieovereenkomsten met derden beëindigen of distributievergunningen intrekken om strategische of statutaire redenen, mits inachtneming van eventuele deadlines.